Udlejningsejendomme

Mange investorer og husejere oplever, at de nok får opkrævet deres boligafgifter og betalt deres regninger gennem administrator, men at de står tilbage med en lang række spørgsmål, som de kunne ønske at få råd og vejledning omkring.

Ofte er der mange penge at spare ved at se nærmere på de økonomiske forhold, der gælder i foreningen. For eksempel kan vi ofte skaffe foreningen bedre finansiering af større arbejder, ligesom vi indhenter tilbud fra flere pengeinstitutter, når foreningen står overfor store og små arbejder på ejendommen.

Vi rådgiver også om lån i Grundejernes Investeringsfond indgår og undersøger om rentesatsen på driftskontoen er i orden. Dette kan have stor betydning. Andre forhold, der kan kræve råd og vejledning er anvendelse af tagetager, individuelle tilladelser og meget andet.

Derfor tilbyder vi kun én model for opgaven – komplet administration – og har ikke light-udgaver af administrationsopgaven, da det, der fravælges, efter vores opfattelse, netop ofte er den rådgivning, foreningen/bestyrelsen ikke altid selv er opmærksom på, at den har brug for.

Enhver provision fra forsikringsselskab eller pengeinstitut gives videre til ejeren, som dermed har sikkerhed for en fuldstændig uvildig rådgivning og administration, der kun tager hensyn til dennes interesser.

Til sikring af vore kunder er virksomheden kriminalitets- og kautionsforsikret og alle konti etableres direkte i foreningens navn.
Vi har kontakt til finansielle, tekniske og forsikringsmæssige virksomheder, således at vi kan formidle den bedste ydelse til foreningen.

Se nedenfor om omfanget af vore ydelser
Følgende ydelser indgår i vores standardadministration:

 • Beregning og varsling af omkostningsbestemt leje samt evt. lejestigninger en gang årligt
 • Beregning og varsling af regulering i ejendommens skatter og afgifter en gang årligt
 • Kontrol med frister for varsling af lejeforhøjelse efter “det lejedes værdi” og varsling efter aftale med bestyrelsen.
 • Antennebudget og evt. -varsling én gang årligt (den lovlige administrationsudgift hertil tilkommer administrator)
 • Regnskab og pligtige meddelelser vedrørende vedligeholdelseskonti
 • Løbende kontakt med evt. beboerrepræsentation
 • Lovpligtige indberetninger, herunder til GI
 • Huslejenævns- og ankenævnssager vedrørende omkostningsbestemt leje i det omfang sagerne alene vedrører berettigelsen af budgetposter
 • Modtagelse og bekræftelse af opsigelser samt orientering herom til ejeren
 • Indkaldelse til flyttesyn, der foretages af vicevært, eller af den ejeren i øvrigt udpeger dertil
 • Opkrævning af husleje og andre betalinger via PBS, udsendelse af rykkere ved manglende betaling, orientering til bestyrelse
 • Betaling af løbende udgifter
 • Løbende bogføring af ind- og udbetalinger. Betaling af større regninger, som ikke er sædvanlige eller tilbagevendende, forelægges tegningsberettigede til elektronisk godkendelse
 • Kvartalsvis balance til ejeren
 • Årlig fremsendelse af komplet regnskabsudkast til revisor med henblik på indarbejdelse i ejerens årsrapport
 • Indberetning til forbrugsfirma om forbrug, udgifter og à conto-betalinger
 • Udsendelse og afregning af forbrugsopgørelser samt regulering af à conto-betalinger
 • Bestilling af måleraflæsning ved fraflytninger
 • Kritisk vurdering af ejendommens forsikringer, disses dækningsforhold og præmiestørrelse
 • Behandling af skadesanmeldelser vedrørende ejendommen og de enkelte lejligheder
 • Deltagelse i et eller flere årlige møder med ejeren
 • Løbende mundtlig eller elektronisk rådgivning til ejeren om f.eks. økonomi, belåning, forsikring og sædvanlige juridiske forhold m.v.

Web
I det omfang, ejeren ønsker det, er ejendommens dokumenter tilgængelige på vores hjemmeside uden merudgift.
Lejerne vil bl.a. kunne downloade

 • Husorden
 • Energimærke, når det foreligger

Ejendommens side
Mod et mindre administrationsgebyr kan info fra ejer og/eller vicevært til lejerne placeres på vores hjemmeside. Ejeren får sit eget password og kan selv redigere ejendommens side med meddelelser til lejerne.

Nyhedsbrev
Vi udsender årligt et nyhedsbrev til ejere med relevante informationer om f.eks. lovændringer, som berører ejere af udlejningsejendomme.

Pris for administration:

Bestil gerne et uforpligtende tilbud på administration hos os.