Godt at vide om TV-aftaler på sløjfeanlæg

Nye regler pr. 1. januar 2018

Som mange i ejer-, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme allerede er bekendt med, trådte der pr. 1. juli 2016 nye regler i kraft vedrørende frit TV-valg, hvorefter det er muligt for beboerne at træde ud af foreningernes fælles TV-aftale og vælge egen løsning. Foreningerne/udlejer kan dermed ikke længere pålægge alle beboere at abonnere på én bestemt TV-løsning.

Forudsætning om stikledningsanlæg

For at kunne gøre brug af disse nye regler, er det en forudsætning, at foreningerne/udlejer anvender et såkaldt stikledningsanlæg - altså et anlæg, hvor antennekablet går direkte til hver enkelt beboelse.

Nuværende krav om fælles sløjfeanlæg ophører

Nogle foreninger/udlejere har et fællesantenneanlæg, hvor antennekablerne går fra lejlighed til lejlighed. På sådanne anlæg er det ikke muligt at frakoble en enkelt beboelse, da 'sløjfen' dermed bliver brudt. Den slags anlæg benævnes 'sløjfeanlæg', og beboere tilkoblet sådanne anlæg har hidtil ikke kunnet benytte sig af de nye regler - fordi de er bundet af foreningens/udlejers krav om at være tilkoblet og betale til et fælles sløjfeanlæg.

Fra og med 1. januar 2018 kan foreningerne/udlejerne ikke længere kræve, at den enkelte beboer er tilkoblet og betaler til det fælles sløjfeanlæg. Det betyder, at den enkelte beboer kan opsige sin aftale og dermed vælge egen løsning. 

Opsigelsesvarsler / overgangsordning

Beboere i foreninger/udlejningsejendomme skal være opmærksomme på, at opsigelsesvarslet kan være meget langt - for nogles vedkommende helt op til et år. Det skyldes, at loven indeholder en overgangsordning for opsigelse for at undgå et økonomisk tab for foreningen/udlejer. Et sådant tab vil opstå, hvis mange med kort varsel opsiger sin aftale i den fælles TV-forsyning, som foreningen/udlejer har indgået med sin leverandør.

Den enkelte husstand kan opsige sin aftale med en måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis foreningens/udlejers aftale med TV-leverandøren udløber fx med udgangen af december måned 2017, kan den enkelte husstand opsige sit 'medlemskab' af den fælles TV-forsyning fra d. 1. januar 2018. Hvis aftalen opsiges i løbet af januar måned 2018, har opsigelsen virkning for husstanden fra d. 1. marts 2018.

Hvis foreningens/udlejers aftale er udformet, så den løber, til én af parterne opsiger den, kan husstanden opsige sit 'medlemskab' af den fælles TV-forsyning, når foreningens/udlejers opsigelsesvarsel udløber regnet fra d. 1. oktober 2016. Det betyder, at hvis foreningens aftale kan opsiges med 12 måneders varsel, kan den enkelte husstand opsige sin TV-aftale fra den 1. oktober 2017.

Spørg foreningen

Spørg din forening eller udlejer, hvornår de nye regler får virkning i jeres ejendom. Der er foreningens eller udlejerens ansvar, at aftalen med TV-udbyderen bliver opsagt eller genforhandlet, så foreningen ikke lider økonomisk tab, når beboerne har ret til at udmelde sig.

Skriftlig opsigelse

For at framelde dig fælles TV-forsyning, skal du sende en skriftlig opsigelse til din forenings bestyrelse hhv. din udlejer.

Intet gebyr for opsigelse

Foreningen/udlejer må ikke opkræve et gebyr for udmeldelse.