Godt at vide om penge

Rente på driftskontoen

Gennem et samarbejde med bl.a. Skjern Bank sikrer vi være administrationskunder en fornuftig rente på driftskonti og opsparingskonti.

Denne rente gælder alene når vi administrerer ejendommen.


Skattefri betalinger til bestyrelsen

Man kan i Ligningsvejledningens afsnit A.B.2.7.1 læse, at foreninger skattefrit efter Ligningslovens § 7 M kan udbetale skattefri godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnedemedhjælpere, som yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. Det nævnes specifikt, at reglerne bl.a. gælder andelsboligforeninger og ejerlejlighedshedsforeninger.

Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt af, at godtgørelsen ikke overstiger følgende beløb:

Telefongodtgørelse maks. kr. 2.350 pr. år

Administrative omk., f.eks. kontorartikler, porto og møder maks. kr. 1.400 pr. år.

Udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende, skattepligtige og der kan ikke for et indkomstår skattefrit udbetales godtgørelse samtidig med, at udgifter refunderes efter regning. Dette princip gælder for hver af de anførte udgiftstyper for sig.

Foreningen kan i stedet for udbetaling af godtgørelse efter ovenstående satser vælge at godtgøre udgifterne efter dokumentation ved eksterne bilag. Men man kan altså ikke blande de to begreber.